Til toppen

Hellig sted: Pilegrimsmål - Stedsidentitet - Trosmøte - Helligstedsopplevelse

Harald Olsen
Produktnummer: 9788292922552
Leveringstid:

inkl. mva.

  • Utgivelsesår: 2020
  • Forlag: Efrem
  • Språk: Bokmål
  • Innbinding: Heftet
  • Kategori: Pilegrim
  • Antall sider: 250
  • Forfatter: Harald Olsen

«Sted skaper folk, og folk skaper sted». En tydeligere stedsbevissthet, som i dag er økende også i fagmiljøer, er knyttet til forestillingen om at enkelte steder er bærere av spesielle åndelige eller religiøse kvaliteter – det som kalles hellige steder.

Vi påvirker våre fysiske omgivelser, og vi preges i sin tur av dem. Bevisstheten om dette er økende; vår orienteringsevne, virkelighetsforståelse og identitet påvirkes på grunnleggende vis av stedskvaliteter. Det gjelder både i positiv og negativ retning. Tap av stedskvaliteter oppstår gjennom den moderne, globale urbaniseringsprosessen, med stadig mer ensformige og kvalitetsfattige oppvekstmiljøer som konsekvens. I dette perspektivet etterlyser mange en klarere bevissthet om sted, stedsidentitet, stedskvaliteter, stedstilhørighet o.l. Fra ulike ståsteder og innfallsvinkler er stedet kommet i fokus.

Økt bevissthet om hellige steder har nok sammenheng med den renessanse som pilegrimsvandringene har opplevde de senere år. «Hellig sted» tar opp et tema som lenge har vært etterlyst; i den nyere pilegrimsbevegelsen er det utgitt en rekke bøker som har omhandlet reisen eller vandringen, men ingen har på dyptpløyende måte tatt opp den andre viktige dimensjonen ved pilegrimsferd: valfartsmålet eller helligstedet.

De fleste pilegrimsferder har et hellig sted som mål. Og slike hellige steder er tema for denne boka. Framstillingen reiser også noen sentrale spørsmål, som f.eks. om det er mulig å forvalte hellige steder i fellesskap og på tvers av religiøs tro, for å unngå all den konflikt som historisk sett har vært resultatet av et eksklusivt og ekskluderende eierforhold til slike steder.                  

Boka tar opp konflikter rundt ulike gruppers tilgang til hellige steder, men viser samtidig til historiske eksempler på at slike steder har vært forvaltet i fellesskap på tvers av religionsgrenser. Boka er derfor et relevant innspill i dagens religionsdialog.